Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο, του έργου: «Ανανέωση για τρία (3) έτη των υπηρεσιών του λογισμικού για το Firewall του Φορέα «Μοντέλο: FortiGate 100F»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο, του έργου: «Ανανέωση για τρία (3) έτη των υπηρεσιών του λογισμικού για το Firewall του Φορέα «Μοντέλο: FortiGate 100F»

Αντικείμενο εργασιών
Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η ανανέωση για τρία (3) έτη των υπηρεσιών του λογισμικού για το Firewall του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Μοντέλο: « FortiGate 100F»).

Διάρκεια
Η ηλεκτρονική ενεργοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Εργολαβικό Αντάλλαγμα
Το ενδεικτικό συνολικό κόστος θα ανέρχεται έως του ποσού των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (5.400,00€) πλέον Φ.Π.Α, ήτοι ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (6.696,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οδηγίες υποβολής προσφοράς
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:
1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2) Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Δευτέρα, 15-05-2023 και ώρα 13:00.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ[Σχετικός διαγωνισμός]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top