Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΠΕ4: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161483»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΠΕ4: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης των γυμνασίων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161483»

Κατά το σχολικό έτος 2022-23, oι εθνικές εξετάσεις υλοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών/-τριών, το οποίο ορίζεται σε έως 6.000 μαθητές/-τριες για τη Στ' Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές/-τριες για την Γ' Γυμνασίου. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (έως και 600 στον αριθμό) επιλέγονται βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής, με σκοπό τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας.

Αντικείμενο έργου του Αναδόχου είναι Υποστηρικτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκτύπωση και παράδοση των απαντητικών δελτίων στα συμμετέχοντα σχολεία, τη συλλογή τους από τα σχολεία και την παράδοσή τους στο Ι.Ε.Π. και τη σάρωση των απαντητικών δελτίων σε χώρο του Ι.Ε.Π. Επιπλέον, θα υπάρξει ανάγκη για τεχνική υποστήριξη (helpdesk) από υπαλλήλους του αναδόχου καθόλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα το έργο του αναδόχου αφορά τις εξής Επιμέρους Ενέργειες/Εργασίες:

 • Εκτύπωση 15.000 απαντητικών δελτίων σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
   • 4χρωμη εκτύπωση δύο όψεων
   •  Διάσταση χαρτιού Α4 (21x29.7 ακριβώς)
   • Βάρος χαρτιού 140 gsm τύπου "Γραφής" (FSC)
 • Διαμοιρασμός σε 630 πακέτα με προκαθορισμένες ποσότητες
 • Διανομή και παράδοση των απαντητικών δελτίων στα συμμετέχοντα σχολεία
 • Συλλογή των απαντητικών δελτίων από τα σχολεία και παράδοση αυτών στο Ι.Ε.Π.
 • Παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής των αποστολών και παραλαβών των απαντητικών δελτίων (μέσω οn-line πλατφόρμας στην οποία καλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν ότι έγινε παραλαβή, αποστολή και ο ανάδοχος να επικυρώσει την παραλαβή)
 • Tεχνική υποστήριξη (τηλεφωνική και μέσω ticketing system) από τουλάχιστον 3 άτομα για διάστημα 20 εργάσιμων ημερών είτε εντός του χώρου του ΙΕΠ είτε στην έδρα του Αναδόχου
 • Σάρωση των απαντητικών δελτίων (περίπου 12.000) από εργαζόμενους του αναδόχου στο χώρο και με τον εξοπλισμό του ΙΕΠ σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Πράξης. Η διαθεσιμότητα των εργαζομένων στον χώρο του ΙΕΠ είναι απαραίτητη για τουλάχιστον 15 και έως 20 εργάσιμες ημέρες)
 • Παράδοση βάσης δεδομένων απαντητικών δελτίων:
   • Αρχεία pdf για το σύνολο των απαντητικών δελτίων με όνομα αρχείου μοναδικό κωδικό ο οποίος θα αναφέρεται στην αντίστοιχη καταχώρηση στο λογιστικό φύλλο αποτελεσμάτων.
   • Απαντήσεις σε ένα λογιστικό φύλλο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (αρχείο τύπου xlsx ή xls) για όλες τις απαντήσεις κλειστού τύπου και τα δημογραφικά στοιχεία. Το αναγνωριστικό πεδίο της κάθε γραμμής δεδομένων (κωδικός / 1η στήλη σε κάθε φύλλο) θα αντιστοιχίζεται μοναδικά σε ένα αρχείο pdf απαντητικού δελτίου.
   • Αρχεία εικόνας (τύπου jpg – ανάλυσης 300dpi - ) για τις απαντήσεις ανοιχτού τύπου (2 από κάθε pdf) με όνομα αρχείου που θα αντιστοιχίζεται μοναδικά σε ένα αρχείο pdf απαντητικού δελτίου, με την προσθήκη στο όνομα ένδειξης αντικειμένου π.χ. xxxxxxxxx-G και xxxxxxxxx-Μ για γλώσσα και μαθηματικά αντίστοιχα, όπου xxxxxxxxx είναι ο μοναδικός κωδικός αρχείου pdf απαντητικού δελτίου).

Παραδοτέα ΠΕ 4

Π4.1 Δείγμα εκτυπωμένων απαντητικών δελτίων:

  • Από την υπογραφή της σύμβασης και έως δεκαπέντε (15) ημέρες.

Π4.2 Ηλεκτρονικά δεδομένα παρακολούθησης αποστολών και παραλαβών των απαντητικών δελτίων:

  • Από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τα σχολεία διενέργειας των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα και έως είκοσι (20) ημέρες.

Π4.3 Παρουσιολόγιο υπαλλήλων σάρωσης απαντητικών δελτίων
Π4.4 Βάση δεδομένων απαντητικών δελτίων
Π4.5 Παρουσιολόγιο υπαλλήλων Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)

Διάρκεια

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 31-07-2023, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή του έργου. Ο Ανάδοχος καλείται να έχει ολοκληρώσει το έργο του έως 30-06-2023.

Εργολαβικό Αντάλλαγμα

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (24.967,74€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (30.960,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου.

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Δευτέρα 30/01/2023

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Σχετκός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Top