Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/17-05-2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 11711/27-09-2022, (Αρ. Διακήρυξης: 02/2022)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/17-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο "Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι διαδραστικό, ενταγμένο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμο σε όλους, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει συνέργειες με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών» που εντάσσεται ως Υποέργο 2 στην Πράξη «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700009, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140)

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 11711/27-09-2022, (Αρ. Διακήρυξης: 02/2022)


[Σχετικός διαγωνισμός]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top