Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/24-01-2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 7075/08-06-2022,-Αρ. Διακήρυξης:1/2022, MIS 5124310

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/24-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 7075/08-06-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 162031,2 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC010715139 2022-06-08 (Αρ. Διακήρυξης: 1/2022), με τίτλο: «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου και των Ερευνών του Παρατηρητηρίου Μετάβασης» (Αρ. Διακήρυξης 01/2022) της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» - Οριζόντια Πράξη Υποέργο 2 - MIS 5124310”.


[Σχετικός διαγωνισμός]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top