Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο, του έργου «Βαθμολόγηση και κωδικοποίηση απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις της πιλοτικής φάσης της έρευνας ICILS 2023»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο, του έργου «Βαθμολόγηση και κωδικοποίηση απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις της πιλοτικής φάσης της έρευνας ICILS 2023»

Αντικείμενο εργασιών
1. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη βαθμολόγηση των απαντήσεων σε επτά διαφορετικές ενότητες (απαντήσεις σε ανοικτές ερωτήσεις και στην «Μεγάλη Εργασία»), όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ/ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1

3

1

950

2850

600

3450

950

200

1150

2

2

1

950

1900

400

2300

950

200

1150

3

2

1

950

1900

400

2300

950

200

1150

4

3

1

950

2850

600

3450

950

200

1150

5

4

1

950

3800

800

4600

950

200

1150

6

6

1

950

5700

1200

6900

950

200

1150

7

0

1

950

0

0

0

950

200

1150

 

20

7

 

 

 

23000

 

 

8050

Για τη βαθμολόγηση, δεδομένων των απαιτήσεων και του όγκου του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ομάδα έργου αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 Πτυχιούχους, Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή Υποψήφιους Διδάκτορες, με τα εξής χαρακτηριστικά:

• Καλή γνώση και κατανόηση των ΤΠΕ
• Ικανότητα χρήσης Η/Υ
• Ικανότητα βαθμολόγησης εργασιών (δοκιμίων, γραπτών απαντήσεων)
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 τουλάχιστον
• Η διδακτική εμπειρία είναι επιθυμητή

Ο αριθμός αυτός είναι απαραίτητος καθώς, όπως αποτυπώνεται και στον παραπάνω πίνακα, απαιτείται διπλή βαθμολόγηση σε ποσοστό ερωτήσεων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας.
Σε περίπτωση που ο βαθμός συμφωνίας κατά την κωδικοποίηση είναι κάτω του 70% μπορεί να ζητηθεί διπλή κωδικοποίηση σε όλες τις απαντήσεις και η επιβεβαίωσή τους από τρίτο μέλος ή τον Υπεύθυνο του έργου.
Επίσης, θα πρέπει να ορίσει ως Υπεύθυνο Έργου μέλος ΔΕΠ με αντικείμενο σχετικό με την επιστήμη της Πληροφορικής, που δύναται να είναι και μέλος της Ομάδας Έργου.
Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση από την ομάδα ICILS του Ι.Ε.Π., για τον τρόπο βαθμολόγησης της κάθε ερώτησης.
Εκτίμηση ωρών εργασίας για κάθε βαθμολογητή (συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης):

  • Εισαγωγή στους γενικούς κανόνες βαθμολόγησης και στο λογισμικό– 30 λεπτά (όλοι οι βαθμολογητές)
  • Επιμόρφωση για τη βαθμολόγηση απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις (CR items) – 30 λεπτά για κάθε ερώτηση (όλοι οι βαθμολογητές)
  • Βαθμολόγηση απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις (CR items) – 30 απαντήσεις/ βαθμολογητή/ώρα
  • Επιμόρφωση για τη βαθμολόγηση της «Μεγάλης Εργασίας» (LT) – 45 λεπτά ανά εργασία (όλοι οι βαθμολογητές)
  • Βαθμολόγηση απαντήσεων στη «Μεγάλη Εργασία» (LT) – 10 απαντήσεις/ βαθμολογητή/ώρα

Βάσει των παραπάνω, ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης (κατά προσέγγιση) είναι:

  • Εισαγωγή – 30 λεπτά
  • Επιμόρφωση για τη βαθμολόγηση απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις (CR items) – 10 ώρες (20 ερωτήσεις * 30 λεπτά/ερώτηση)
  • Βαθμολόγηση απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις (CR items) – 770 ώρες (23.000 απαντήσεις* 30 λεπτά/ερώτηση)
  • Επιμόρφωση για τη βαθμολόγηση της «Μεγάλης Εργασίας» (LT) – 5,25 ώρες (7 εργασίες * 45 λεπτά/ εργασία)
  • Βαθμολόγηση απαντήσεων στη «Μεγάλη Εργασία» (LT) – 850 ώρες (8.050 απαντήσεις * 10 απαντήσεις/ ώρα)

2. Η κωδικοποίηση των επαγγελμάτων των γονέων/κηδεμόνων των συμμετεχόντων μαθητών (occupational coding) αφορά δύο (2) κωδικούς για κάθε συμμετέχοντα μαθητή (περίπου 4.100 μαθητές * 2 = 8.200 κωδικοί).

Επισημαίνεται ότι όλη η διαδικασία της βαθμολόγησης και κωδικοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, και ότι οι βαθμολογητές θα πρέπει να συνεργάζονται σε ομάδες με βάση τις οδηγίες του Ι.Ε.Π..

Διάρκεια
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 15-09-2023, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή του έργου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει και να παραδώσει το υπό ανάθεση έργο το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουλίου 2023.

Εργολαβικό Αντάλλαγμα
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (16.129,03€) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οδηγίες υποβολής προσφοράς
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:

1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2) Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Τετάρτη, 10-05-2023 και ώρα 15:00.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


[Σχετικός διαγωνισμός]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top