Ενεργοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δ/βάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)»

Ενεργοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιουλίου και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στις υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α), 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ), 14691/24-09-2021 (ΑΔΑ Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3), 21675/10-12-2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΟΟΞΛΔ-ΠΗΖ) και 1840/25-02-2022 (ΑΔΑ: 99ΥΜΟΞΛΔ-ΥΜ2) Προσκλήσεις.

Επισημαίνεται ότι όπως αναφέρεται στις σχετικές Προσκλήσεις:
· Κάθε υποψήφιος/α δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, επιλέγοντας να αξιολογηθεί για μία μόνο θέση (Θεματοδότης/τρια-Αξιολογητής/τρια).
· Κάθε υποψήφιος/α δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, επιλέγοντας να αξιολογηθεί για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο.
· Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση δείγματος θέματος που βαθμολογείται με 10 μόρια, σύμφωνα με τον πίνακα των βαθμολογούμενων κριτηρίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14691/24-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3) Πρόσκλησης, είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού (βλ. Παράρτημα 1).

Σχετική Πρόσκληση
Yποβολή αίτησης εδώ


[Σχετικό μητρώο]

Επικοινωνία

Top