Παροχή διευκρίνισης ως προς την υποβολή OERs και Έγκριση παράτασης για υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 Πρόσκλησης, για την υποστήριξη του Υποέργου 1 του Έργου (ΟΠΣ ΤΑ 5174140 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

  1. Παροχή διευκρίνισης ως προς την υποβολή OERs ως εξής: Τα διδακτικά σενάρια, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα ή το αποθετήριο στο οποίο βρίσκονται, αυταπόδεικτα δεν αποτελούν OERs. Αν κάποιο σενάριο περιλαμβάνει ψηφιακό πόρο, ο οποίος είναι σε συμφωνία με όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Πρόσκλησης, τότε αυτός ο πόρος λογίζεται ως OER. Επίσης, αν αυτό το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει περισσότερα από ένα διακριτά OERs, τότε αυτά μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
  2. Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).


Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, έως την Παρασκευή 10-02-2023 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα (εφόσον απαιτείται).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν οριστικοποιήσει ήδη την αίτησή τους δύνανται, εάν το επιθυμούν, να την τροποποιήσουν και να την οριστικοποιήσουν εκ νέου εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποστείλουν σχετικό αίτημα (ticket) στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=72 για ξεκλείδωμα της αρχικής υποβληθείσας αίτησης.


[Σχετική Πρόσκληση]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top