Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο, του έργου: «Προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης – διαχείρισης»

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Τεχνικές Προδιαγραφές)

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης – διαχείρισης διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • 20 αδειοδοτημένοι χρήστες
 • 20 εξερχόμενες συνδέσεις
 • Πάνω από 250 διαχειριζόμενες συσκευές (Πρόσβαση χωρίς παρακολούθηση)
 • Απεριόριστες συσκευές για σύνδεση (Διαδραστική πρόσβαση)
 • Διαχείριση χρηστών
 • Υποστήριξη κινητών συσκευών (Να περιλαμβάνεται και η διαχείριση κινητών συσκευών)

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Το ενδεικτικό συνολικό κόστος θα ανέρχεται έως του ποσού των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) πλέον Φ.Π.Α, ήτοι επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (7.688,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα ενδεικτικού κόστους:

Πίνακας 1

Α/Α

Περιγραφή

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

 

Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης – διαχείρισης διάρκειας ενός έτους

6.200,00€

7.688,00€

 

   

 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2023 του Ι.Ε.Π..

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ανωτέρω προμήθεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Οδηγίες υποβολής προσφοράς
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:

 1. Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
 2. Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Τετάρτη, 31 -05-2023 και ώρα 15:00 μμ.

Σχετικά Αρχεία

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Σχετικός Διαγωνισμός]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top