ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών Β` του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543

 

24 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 8/20-02-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφερόντος, για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδ. MIS 5035543

 

20 Απριλίου 2022

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 7/18-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 9435/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΞΛΔ-711), την υπ’ αρ. πρωτ. 10338/02-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΧΙΟΞΛΔ-Ο2Ω) και ενεργοποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ: 97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Πρόσκληση, για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

 

19 Απριλίου 2022

Σε συνέχεια της πραγματοποιηθείσας κλήρωσης τη Δευτέρα 18/4/2022 στις 11:30 για την απόδοση τυχαίου αριθμού σε όλους τους υποψηφίους επιμορφωτές Β οι οποίοι αρχικά ήταν σε θέση μη επιλέξιμη μετά την οριστικοποίηση των πινάκων των γνωστικών αντικειμένων της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543, αναρτάται το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο με τα αποτελέσματα.
Υπενθυμίζεται ότι ακολουθήθηκε το μοντέλο κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία και τη επιλογής Επιμορφωτών Β στο πλαίσιο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πράξη MIS5070654), ήτοι οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υποψηφίων θα εισήχθησαν σε αρχείο excel και δίπλα από κάθε αριθμό αίτησης παρήχθησαν με τη χρήση της συνάρτησης randbetween δύο τυχαίοι αριθμοί. Ο πρώτος θα χρησιμοποιηθεί για άρση της ισοβαθμίας όταν υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μορίων, ενώ ο δεύτερος θα χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που για τους ισοψηφήσαντες έχει παραχθεί ο ίδιος τυχαίος αριθμός. Υψηλότερη σειρά κατάταξης καταλαμβάνει ο υποψήφιος με τον μικρότερο τυχαίο αριθμό. Ο πίνακας κατάταξης ανά γνωστικό αντικείμενο θα δημοσιευτεί με τη διαδικασία που ορίζεται στην οικεία Πρόσκληση.

 

15 Απριλίου 2022

 Δείτε την Ανακοίνωση για την κλήρωση εδώ

 

29 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του πρακτικού 6/24-11-2021 της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης για εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σχετικά με την εγγραφή υποψηφίων στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’, στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ και της υπ’αρ. Πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Πράξης ενεργοποίησης της πρόσκλησης του Μητρώου.

 

19 Νοεμβρίου 2021

Διενέργεια Δημόσιας ηλεκτρονικής Κλήρωσης στο ΙΕΠ για την επιλογή Επιμορφωτών Β στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υπ’αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Πράξης ενεργοποίησης της πρόσκλησης του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ για την υποστήριξη της Πράξης Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

Η κλήρωση αφορά στους υποψήφιους που παρουσιάζουν ισοβαθμία για την τελευταία θέση επιλογής στο μητρώο του γνωστικού τους αντικειμένου. Θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο χώρο του ΙΕΠ (Τσόχα 36, Αθήνα) την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, ώρα 10.30, γραφείο 404 (4ος όροφος).

Εξαιτίας των περιορισμών Covid oι υποψήφιοι/ες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της κλήρωσης μέσω εξ αποστάσεως σύνδεσής τους στον σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί κατά τη σχετική προσωπική τους ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

 

17 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του του υπ’ αρ. 5 /09-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σχετικά με την κατάρτιση των πινάκων των υποψηφίων επιμορφωτών Β ΄ στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ , όπως παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 9435/25-06-2021 ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΞΛΔ-711), την υπ’ αρ. πρωτ. 10338/02-07-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧΙΟΞΛΔ-Ο2Ω) και της υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Πράξης ενεργοποίησης της πρόσκλησης του Μητρώου.

 

2 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 3/26-10-2021 και 4/29-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, τα οποία αφορούν στην αξιολόγηση ογδόντα οκτώ (88) υποβληθεισών ενστάσεων, στο πλαίσιο των: α) υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) ενεργοποίησης της ανωτέρω πρόσκλησης, της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543.

 

18 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του του υπ’ αρ. 4/12-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σχετικά με την εγγραφή υποψηφίων στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ και της υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Πράξης ενεργοποίησης της πρόσκλησης του Μητρώου.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από την Τρίτη 19-10-2021 και ώρα 13:00 έως και την Κυριακή 24.10.2021 και ώρα 13:00.

 

12 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 1/06-10-2021 και 2/07-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, στο πλαίσιο των: α) υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Ενεργοποίησης της ανωτέρω πρόσκλησης της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543

 

29 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/27-9-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ σχετικά με την υποβολή ενστάσεων για τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Ενεργοποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από την Πέμπτη 30.09.2021 και ώρα 13:00 έως και την Τρίτη 05.10.2021 και ώρα 13:00.

 

21 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/8-9-2021 και 2/15-9-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 10338/02-07-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧΙΟΞΛΔ-Ο2Ω), στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από την Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 13:00 έως και την Δευτέρα 27.09.2021 και ώρα 13:00.


 

30 Ιουλίου 2021

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, από Παρασκευή 30-07-2021 και ώρα 16:00 έως και την Παρασκευή 20-08-2021 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα Πρόσκληση θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης μαζί με τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης και θα καταταχθούν σε ενιαίο Πίνακα ανά Υπομητρώο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία:

1. ΕΡΓΑ -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -> ΜΗΤΡΩΑ

2. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo --> ΕΙΣΟΔΟΣ -> ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543»

Σχετικά αρχεία

Yποβολή αίτησης εδώ.


 

02 Ιουλίου 2021

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. έως και Τετάρτη 14-07-2021 για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Επισημαίνεται: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php έως την Τετάρτη 14-07-2021 και ώρα 15:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διευκρινίζεται ότι για τους υποψήφιους, που έχουν συμμετάσχει σε Πράξεις /Δράσεις του Ι.Ε.Π. και το έργο των οποίων έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί αρμοδίως από το Ι.Ε.Π., αρκεί η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν το συγκεκριμένο έργο, που μοριοδοτείται σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και τα απαιτούμενα για τη μοριοδότηση στοιχεία. Το Ι.Ε.Π., με βάση τα τηρούμενα σε αυτό αρχεία, προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και στην αντίστοιχη μοριοδότηση του υποψηφίου.

 

25 Ιουνίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων της υπ. αρ. πρωτ. 7530/ 10-06-2021 (ΑΔΑ:65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. έως και τη Δευτέρα 05-07-2021 και ώρα 15:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διευκρινίζεται ότι για τους υποψήφιους, που έχουν συμμετάσχει σε Πράξεις /Δράσεις του Ι.Ε.Π. και το έργο των οποίων έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί αρμοδίως από το Ι.Ε.Π., αρκεί η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν το συγκεκριμένο έργο, που μοριοδοτείται σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και τα απαιτούμενα για τη μοριοδότηση στοιχεία. Το Ι.Ε.Π., με βάση τα τηρούμενα σε αυτό αρχεία, προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και στην αντίστοιχη μοριοδότηση του υποψηφίου.

Σχετικό αρχείο

 

11 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από Δευτέρα 14-06-2021 και ώρα 15:00 έως Παρασκευή 25-06-2021 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία:

  1. ΕΡΓΑ -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -> ΜΗΤΡΩΑ
  2. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo --> ΕΙΣΟΔΟΣ -> ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543»

Σχετικό αρχείο

Υποβολή αίτησης εδώ


Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top