Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακ. 06/2022)- «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της MIS 5158662

 

16 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/11-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 -«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5158662 του ΙΕΠ

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 (Αρ. Διακήρυξης 06/2022).

 

16 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/25-11-2022 , 2/8-12-2022 και 3/14-12-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022, (Αρ. Διακήρυξης: 6/2022), για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

07 Νοεμβρίου 2022

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις κάλυψης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του υποψήφιου Αναδόχου για τον με αρ. Πρωτ. 13796/27.10.2022 και αρ. Διακήρυξης 6/2022 Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών», αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 175926.»

Σε απάντηση του από 03/11/2022 και ώρα 10:21:41 ηλεκτρονικού μηνύματος που υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ για παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με τον υπ’ αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022, Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 6/2022 , ΑΔΑΜ: 22PROC011503723 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 175926 διευκρινίζονται τα εξής:

Ερώτημα:
«Συγκεκριμένα στην πρώτη παράγραφο 2.2.7 το σημείο αναφέρει “β) Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό”, ενώ στην παράγραφο 2.2.9.2.Β5 “Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 και πιστοποιητικό ISO 27001: 2008 ή ισοδυνάμων”. Επομένως, θα θέλαμε μία διευκρίνηση ως προς το ISO 27001 αν είναι του 2013 ή του 2008 και επίσης αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τα κατέχει ο Οικονομικός φορέας και τα δύο, ήτοι ISO 9001: 2015 και ISO 27001».

Απάντηση:
Στην παράγραφο 2.2.9.Β5 αντικαθίσταται η αναφορά στο ISO 27001:2008 σε ISO 27001:2013. Αναφορικά με την απαίτηση κατοχής ISO, διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να κατέχει ο οικονομικός φορέας και τα δύο ISO, ήτοι ISO 9001:2015 ISO 27001:2013.

Σχετικό αρχείο


27 Οκτωβρίου 2022

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 06/2022) «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της πράξης: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου, με υποχρέωση την:

  • Ανάπτυξη ελκυστικού εκπαιδευτικού λογισμικού κατάλληλου για μαθητές/-ήτριες Προσχολικής Εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη και παροχή σχετικού ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού στο ΟΠΣ του ΙΕΠ.
  • Εξ αποστάσεως σύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιλογής του Αναδόχου διάρκειας 3 επιμορφωτικών ωρών και ασύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο υπάρχον ΟΠΣ του ΙΕΠ διάρκειας 20 επιμορφωτικών ωρών σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης του διατιθέμενου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού/λογισμικού.
  • Εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτικών (Helpdesk) καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2022ΣΕ34510002).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (66.970€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ογδόντα τριών χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (83.042,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής ανά παραδοτέο:

Παραδοτέα

Προϋπολογισμός ανά  παραδοτέο  χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24% (€)

Προϋπολογισμός ανά παραδοτέο με ΦΠΑ (€)

Π.1 Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Επιμορφωτικό υλικό

46.000,00

 11.040,00

 57.040,00

Π.2. Υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

 18.000,00

 4.320,00

 22.320,00

Π.3. Υλοποίηση εξ αποστάσεως υποστήριξης

 2.970,00

  712,80

 3.682,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

66.970,00

16.072,80

83.042,80

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται 21-11-2022 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 25-11-2022 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Σχετικά αρχεία

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
  3. ΕΕΕΣ σε μορφή xml

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top