Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακ.07/2022) «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλ. συσκευών (tablet)». Πράξη «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» MIS 5158662

 

16 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/11-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022-«Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662 του ΙΕΠ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022 (Αρ. Διακήρυξης 07/2022).

 

16 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/2-12-2022, 2/8-12-2022 και 3/12-12-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022, (Αρ. Διακήρυξης: 07/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο της πράξης: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Tεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση με MIS 5158662.

 

15 Νοεμβρίου 2022

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τον με αρ. Πρωτ. 14019/01.11.2022 και αρ. Διακήρυξης 7/2022 Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 176285.

Για τις διευκρινίσεις εδώ

 

01 Νοεμβρίου 2022

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 07/2022) «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο της πράξης: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου, με υποχρέωση την προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) σε 200 σχολικές μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης, που θα επιλεγούν από το ΙΕΠ, ώστε να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός τους (tablet) και να συνδυαστεί ο εμπλουτισμός αυτός με την προμήθεια ελκυστικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τα επιλεχθέντα σχολεία με 1 tablet ανά σχολική μονάδα (Νηπιαγωγείο).

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2022ΣΕ34510002).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής:

Υποέργα-Γεωγραφική Κατανομή

Παραδοτέα: Κωδικός-Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24% (€)

Προϋπολογισμός  με ΦΠΑ (€)

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠ6-ΛΑΠ

Π.2.1. 50 Ταμπλέτες

10.000,00 2.400,00 12.400,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠ6-ΜΕΤ

Π.3.1. 50 Ταμπλέτες

10.000,00 2.400,00 12.400,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΠ6-ΠΑΠ

Π.4.1. 60 Ταμπλέτες

12.000,00 2.880,00 14.880,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΑΠ8-ΜΕΤ

Π.5.1. 20 Ταμπλέτες

4.000,00 960,00 4.960,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΠ9-ΠΑΠ

Π.6.1. 20 Ταμπλέτες

4.000,00 960,00 4.960,00
Σύνολο 200 40.000 9.600 49.600


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται 28-11-2022 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 02-12-2022 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
  3. ΕΕΕΣ σε μορφή xml

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top