Διαδικασία έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων (Διαγωνισμών, Φεστιβάλ, Συνεδρίων), Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών

 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ για τη διαδικασία έγκρισης 66694/Δ7/14-06-2023

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων

Αιτήματα για την έγκριση ερευνών κατατίθενται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Για να δείτε την πορεία των αιτημάτων σας πατήστε ΕΔΩ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υ.ΠΑΙ.Θ. στα θέματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ή/και δομών εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενδιαφερόμενοι φορείς όπως Εκπαιδευτικοί και Πολιτιστικοί Φορείς, Σύλλογοι και Επιστημονικές Ενώσεις, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Μουσεία, Οργανισμοί, Κοινωφελή Ιδρύματα, Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς τους, Ινστιτούτα και Ερευνητικά κέντρα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Αθλητικές ομοσπονδίες, Νοσοκομεία-Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων, Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και το Ι.Ε.Π., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) /Διακυβερνητικές Οργανώσεις (ΔΚΟ), Ιδιωτικοί φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα, δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Ι.Ε.Π. και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης): α. εκπαιδευτικά προγράμματα, β. μαθητικούς διαγωνισμούς, γ. μαθητικά φεστιβάλ και προσομοιώσεις συνεδρίων και δ. εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιείται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Επίσης, ερευνητές/τριες ή ερευνητικές ομάδες δύνανται να υποβάλουν αιτήματα που αφορούν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε δομές εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (π.χ. Σχολική Μονάδα ή Σχολικά Τμήματα, Δ.Υ.Ε.Π., Τ.Ε., Τ.Υ., Σχολεία Καταστημάτων Κράτησης, Σχολεία Νοσοκομείων, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κ.ά.) και απευθύνονται σε μαθητές/τριες.

Το Ι.Ε.Π. βάσει της παρ. 2 του άρθρου 87 του Ν. 4823/2021, όπως ισχύει, ορίζει τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα αιτήματα για έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών διαγωνισμών, φεστιβάλ και προσομοιώσεων συνεδρίων, εκπαιδευτικών ερευνών που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνασίου-Λυκείου) Εκπαίδευσης, καθώς και για την έγκριση εκπαιδευτικών υλικών που αξιοποιούνται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

 

Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών 

Εγχειρίδιο Σύνδεσης & Υποβολής Αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. 

Πρότυπα έντυπα που αφορούν στην υποβολή αιτημάτων στο Ι.Ε.Π.
Επισήμανση: Η Υ.Δ. υπογράφεται από τον/την εκπρόσωπο του φορέα που έχει οριστεί για να υποβάλει το αίτημα.

 


 

ΝΕΟ

Για υποβολή αίτησης  εδώ

Για προβλήματα σχετικά με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων εδώ

Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών

Πρότυπα έντυπα που αφορούν στην υποβολή αιτημάτων σε Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top