Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων, με την μορφή ερωταπαντήσεων.

 

 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Μπορεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης να δημοσιευτεί στο ιστολόγιο (blog) του σχολείου;
  Εφόσον το ιστολόγιο προσφέρεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μπορεί να δημοσιευτεί εκεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου.

  Συνδέεται η αυτοαξιολόγηση με την επίδοση των μαθητών;
  Η αυτοαξιολόγηση δεν συνδέεται άμεσα με την επίδοση των μαθητών/-τριών, αν και το όλο εγχείρημα στοχεύει στη βελτίωσή της.

  Πώς γίνεται η αποτίμηση με βάση την κλίμακα; Πρόκειται για υποκειμενική κρίση με κριτήρια που θα ορίζει η κάθε σχολική μονάδα;
  Η αποτίμηση του έργου του σχολείου ως προς τους επιμέρους άξονες γίνεται με βάση τα τεκμήρια που έχει συλλέξει ο ίδιος ο Σύλλογος, την εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι εκπαιδευτικοί από την εμπειρία τους σε αυτό, συνεκτιμώντας τις συνθήκες λειτουργίας του. Με αυτή την έννοια, ο χαρακτηρισμός της 4βαθμης κλίμακας δεν έχει συγκριτική αξία (και ως εκ τούτου δεν μπορεί να οδηγήσει σε σύγκριση μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων). Αυτό όμως δεν καθιστά τη διαδικασία υποκειμενική, δεδομένου ότι υπάρχει τεκμηρίωση, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του εξωτερικού αξιολογητή.

  Γιατί επιλέχθηκε η ποσοτική βαθμολόγηση των αξόνων;
  Ούτε οι δείκτες ούτε η κλίμακα αποτίμησης είναι ποσοτική. Το 1-4 αντιπροσωπεύει ποιοτικούς χαρακτηρισμούς για λόγους διευκόλυνσης της καταγραφής (μη επαρκής λειτουργία με αρκετά σημεία προς βελτίωση - εξαιρετική λειτουργία). Ο κάθε άξονας έχει τη δική του διακριτή αξία (δεν υπάρχει συνολικός αριθμός ούτε μέσος όρος), επομένως πρόκειται για καθαρά ποιοτική αξιολόγηση με βάση τεκμήρια και ως τέτοια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

  Πότε συντάσσεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;
  Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς (έως 25 Ιουνίου) και αποδίδει τη συνολική εικόνα του ετήσιου εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας των λειτουργιών του σχολείου. Περιλαμβάνει επίσης την αποτίμηση των Δράσεων Βελτίωσης του σχολείου.

  Είναι υποχρεωτική η αποτίμηση όλων των αξόνων κάθε σχολική χρονιά;
  Αξιολογούνται υποχρεωτικά όλοι οι άξονες, ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα του έργου της σχολικής μονάδας. Είναι αυτονόητο ότι η τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής για τα ολιγοθέσια σχολεία θα είναι πολύ πιο σύντομη ως διαδικασία και ως καταγραφή, εφόσον, για παράδειγμα, ο άξονας «διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» θα αφορά μόνο το έργο 1 ή 2 εκπαιδευτικών ή ο άξονας «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις» δεν μπορεί να περιλαμβάνει πληθώρα δεδομένων όπως πιθανά σε ένα πολυθέσιο σχολείο.

  Πώς οροθετείται κάθε άξονας;
  Κάθε άξονας μπορεί να οροθετηθεί με ποικίλες παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου. Τα σχολεία μπορούν να αξιοποιήσουν τους ενδεικτικούς δείκτες για να κατανοήσουν το πλαίσιο κάθε άξονα, καθώς και τα «ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης των αξόνων» που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (βλ. καρτέλα «Οδηγοί και Εργαλεία»).

  Τι είδους τεκμήρια παρέχονται για την τεκμηρίωση της αποτίμησης των αξόνων;
  Η τεκμηρίωση της αποτίμησης είναι περιγραφική (με σύντομο κείμενο) και αναφέρεται συνοπτικά στις ενέργειες ή δράσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τον αντίστοιχο άξονα, π.χ. αναφορά στις δράσεις ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων για την πρόληψη/αντιμετώπιση περιστατικών bullying. Τα συγκεκριμένα τεκμήρια (που σχετίζονται με τις παραπάνω δράσεις, όπως η πρόσκληση των γονέων για παράδειγμα) – εφόσον υπάρχουν - παραμένουν διαθέσιμα στο αρχείο/πρακτικό του σχολείου. Στην πλατφόρμα μπορούν επίσης να παρατίθενται σύνδεσμοι (links) που παραπέμπουν σε σχετικές πληροφορίες (π.χ. στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου παρουσιάζεται μια δράση ή έχει αναρτηθεί μια πρόσκληση για επιμόρφωση κ.λπ.). 

  Δημοσιεύεται το αποτέλεσμα της αποτίμησης των αξόνων σε αριθμητική κλίμακα;
  Όχι, το αποτέλεσμα της αποτίμησης σε αριθμητική κλίμακα ανά άξονα ΔΕΝ δημοσιεύεται. Πρόσβαση σε αυτό έχει μόνο το σχολείο και η εκπαιδευτική ιεραρχία.

  Πόσες φορές θα ενημερώνεται η ιστοσελίδα του Σχολείου;
  Η ιστοσελίδα του σχολείου θα ενημερώνεται δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους:

  1. Συλλογικός Προγραμματισμός (στην αρχή του σχολικού έτους –Οκτώβριος)
  2. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (στο τέλος του σχολικού έτους - Ιούνιος)

  Σημειώνεται ότι το αρχείο που θα αναρτάται θα εξάγεται από την ψηφιακή πλατφόρμα σε μορφή pdf (συνοπτική για ανάρτηση στην ιστοσελίδα), έτοιμο για χρήση.

   

 • ΟΜΑΔΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

  Πόσα Σχέδια Δράσης πρέπει να υλοποιήσουμε σε μια σχολική χρονιά;
  Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να συμμετέχει σε μία τουλάχιστον Δράση. Ο αριθμός των Δράσεων του σχολείου εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών του. Είναι αυτονόητο ότι σχολικές μονάδες με 1-5 εκπαιδευτικούς χρειάζεται να υλοποιήσουν ένα τουλάχιστον Σχέδιο Δράσης.

  Τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται στο σχολείο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς;
  Το σχολείο οφείλει να μεριμνήσει για τη διαθεσιμότητα κενών θέσεων στις ομάδες δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα του σχολείου και τις εν δυνάμει νέες τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

  Είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν Σχέδια Δράσης στους άξονες με χαμηλότερη βαθμολογική αποτίμηση;
  Δεν είναι υποχρεωτικό. Βασικό κριτήριο για την επιλογή άξονα είναι η προτεραιότητα των στόχων βελτίωσης αλλά και η δυνατότητα του σχολείου να προχωρήσει σε βελτίωσή του τη δεδομένη σχολική χρονιά.  Συνιστάται, λοιπόν, η επικέντρωση σε θέματα που κατά προτεραιότητα χρήζουν βελτίωσης και που είναι εφικτό να βελτιωθούν.

  Τα Σχέδια Δράσης μιας σχολικής μονάδας πρέπει να καλύπτουν όλους τους άξονες;
  Τα Σχέδια Δράσης σπάνια θα μπορούν να καλύψουν όλους τους άξονες και κάτι τέτοιο δεν απαιτείται, ακόμα και στα σχολεία με μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Μπορούν επομένως να υλοποιηθούν περισσότερα από ένα διαφορετικά Σχέδια Δράσης σε έναν άξονα ή κανένα Σχέδιο Δράσης σε κάποιους άλλους. Προτείνεται ωστόσο να γίνεται ορθολογική επιλογή των αξόνων, με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες του σχολείου.  

  Μπορούν όλα τα Σχέδια Δράσης μιας σχολικής μονάδας να αφορούν άξονες μιας και μόνο λειτουργίας;
  Δεν είναι απαγορευτικό, αλλά είναι καλό ο Σύλλογος Διδασκόντων να φροντίζει (εφόσον είναι εφικτό) για την ισοκατανομή των Ομάδων Δράσεων και στις τρεις λειτουργίες. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή των Δράσεων είναι η αναγκαιότητα βελτίωσης συγκεκριμένων αξόνων. Υπό αυτή την έννοια, εάν ένα σχολείο κρίνει ότι προτεραιότητα έχει η αντιμετώπιση προβλημάτων σχολικού εκφοβισμού, για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσει να διοχετεύσει όλες του τις προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα.

  Πρέπει να καταγράψουμε στόχους για όλους τους άξονες, στο πλαίσιο του Συλλογικού Προγραμματισμού;
  Όχι! Στόχοι καταγράφονται ΜΟΝΟ όταν πρόκειται να υλοποιήσουμε Σχέδιο Δράσης για την επίτευξή του! Ένα μονοθέσιο σχολείο, για παράδειγμα, θα δηλώσει ΜΟΝΟ έναν στόχο, στον άξονα που θα υλοποιήσει Σχέδιο Δράσης. Οι στόχοι επομένως αντιστοιχούν απόλυτα στα Σχέδια Δράσης.

  Πώς διαμορφώνονται οι Ομάδες Δράσης;
  Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν Ομάδες 2 έως 5 ατόμων, ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν, τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους και την ειδίκευση που ενδεχομένως διαθέτουν. Μπορούν να συγκροτήσουν Ομάδες με βάση το κοινό γνωστικό τους αντικείμενο ή τη διδασκαλία σε κοινά τμήματα ή και το ενδιαφέρον τους για άλλους διαθεματικούς τομείς.

  Ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις Ομάδες Δράσης;
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων (αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, τμήματος ένταξης κ.λπ.).

  Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να συντρέχουν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Δράσεων;
  Όλες οι Δράσεις προϋποθέτουν συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία της εφαρμογής τους, ώστε να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή τους, εφόσον απαιτείται, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό, σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης, στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου.

  Όλα τα μέλη μιας Ομάδας Δράσης θα έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες;
  Όλα τα μέλη της Ομάδας Δράσης είναι ισότιμα, αλλά απαιτείται ο ορισμός ενός εξ αυτών ως Συντονιστή/στριας, ο οποίος/η οποία θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. για την καταγραφή και επεξεργασία της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης. Θεωρείται αυτονόητο ότι η όποια καταγραφή στην πλατφόρμα (σχετική με το Σχέδιο Δράσης – καταχώριση, συμπλήρωση, τροποποίηση) θα έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Ομάδας.

  Μπορεί να γίνει αντικατάσταση του Συντονιστή μιας Ομάδας Δράσης;
  Εφόσον το επιθυμεί ή υπάρχει ανάγκη, ο Συντονιστής μπορεί να αντικατασταθεί.

  Πόσοι Συντονιστές Ομάδων Δράσης θα υπάρχουν σε κάθε σχολείο;
  Ένας/μία σε κάθε Ομάδα.

  Πού και πώς αποτυπώνεται το Σχέδιο Δράσης μιας Ομάδας;
  Το Σχέδιο Δράσης κάθε Ομάδας αποτυπώνεται σε ειδική σελίδα της πλατφόρμας από τον/την Συντονιστή/τρια της Ομάδας (με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της). Η φόρμα περιλαμβάνει 3 ενότητες (βλ. Οδηγό Εφαρμογής).

  Μπορεί να αλλάξει το Σχέδιο Δράσης μετά την οριστικοποίησή του;
  Το Σχέδιο Δράσης  καταχωρίζεται από τον Συντονιστή της Ομάδας σε ειδική φόρμα στην εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Το Α’ μέρος της φόρμας (Σχεδιασμός Δράσης) παραμένει ενεργό για επεξεργασία μέχρι τον Δεκεμβρίου. Από τότε κι έπειτα, οποιαδήποτε αλλαγή, θεωρείται τροποποίηση κατά τη φάση της υλοποίησης και καταγράφεται στο Β΄ μέρος της φόρμας (Υλοποίηση Δράσης).

  Τι γίνεται αν κριθεί ότι ένα Σχέδιο Δράσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως υποβλήθηκε;
  Γίνονται οι απαιτούμενες αλλαγές, καταγράφονται στο Β΄ μέρος της φόρμας (Υλοποίηση Δράσης) και στο τέλος, στο Γ. Μέρος (Αποτίμηση της Δράσης), αναφέρονται οι δυσκολίες που προέκυψαν.

  Ποιος έχει πρόσβαση στη Φόρμα Αποτύπωσης του Σχεδίου Δράσης; Μόνο ο Συντονιστής της Ομάδας;
  Πρόσβαση στις Φόρμες των Δράσεων (για καταγραφή και επεξεργασία) έχει ο/η Συντονιστής/στρια της Ομάδας, ο/η Διευθυντής/ντρια, καθώς και ο/η ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καταγράψει παρατηρήσεις σε ειδικό πεδίο της Φόρμας.

  Είναι υποχρεωτικό να λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις του Σ.Ε. όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης;
  Ο/Η υπεύθυνος/-η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης παρακολουθεί, σχολιάζει και παρέχει ανατροφοδότηση με γνώμονα τη βελτίωση της Δράσης, επομένως, οι εκπαιδευτικοί καλό θα ήταν να τις λάβουν υπόψη.

  Πώς θα υλοποιηθούν Σχέδια Δράσης στα ολιγοθέσια σχολεία;
  Τα ολιγοθέσια σχολεία μπορούν να συνεργαστούν με άλλο σχολείο, όπου αυτό είναι εφικτό, ή να σχεδιάσουν μια Δράση ανάλογη με τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας. 

  Πώς θα συνεργαστεί ένας εκπαιδευτικός με τα μέλη της Ομάδας Δράσης, όταν διδάσκει σε περισσότερα από ένα σχολεία;
  Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να παρέχει τις σχετικές διευκολύνσεις. Η τηλεδιάσκεψη μπορεί επίσης να διευκολύνει σημαντικά τη συνεργασία.

  Πώς θα αξιολογούνται οι δράσεις από τις Ομάδες;
  Οι ίδιες οι Ομάδες Δράσης ορίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης της Δράσης, ανάλογα με αυτό που θέλουν να επιτύχουν (τους στόχους τους), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της Ομάδας και του σχολείου (το εφικτό). Τα κριτήρια μπορεί να είναι ποσοτικά (π.χ. μείωση των περιστατικών βίας στο σχολείο) ή ποιοτικά (βελτίωση των σχέσεων με τους γονείς). Αντίστοιχα θα είναι και τα τεκμήρια.

  Ποια είναι τα τεκμήρια που στηρίζουν την αξιολογική αποτίμηση των Δράσεων;
  Τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της Δράσης (π.χ. υλικό, εκδηλώσεις, αρχεία, φωτογραφίες κ.λπ. που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή έχουν καταχωριστεί σε φάκελο του σχολείου κ.λπ.). Τα τεκμήρια αυτά δεν αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα αλλά παραμένουν στο αρχείο/πρακτικό ή στην ιστοσελίδα του σχολείου.

  Πότε και πώς γίνεται η τελική αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης;
  Η τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Σχεδίων  Δράσης λαμβάνει χώρα στο τέλος του διδακτικού έτους, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την οποία οι Ομάδες παρουσιάζουν, αποτιμούν και συζητούν συλλογικά τις εμπειρίες από τη συνεργασία και τις Δράσεις που υλοποίησαν, τους τομείς που θεωρούν ότι βελτίωσαν, τα σημεία στα οποία δυσκολεύτηκαν, τους παράγοντες που τους βοήθησαν ή/και τους δυσκόλεψαν. Η αξιολόγηση των επιμέρους Σχεδίων Δράσης με βάση τα επιμέρους κριτήρια που είχαν οριστεί από την ίδια την Ομάδα οδηγεί στη συνολική αποτίμηση των Σχεδίων Δράσης ανά άξονα και τροφοδοτεί το Γ΄ Μέρος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου.  

  Θα δοθεί στα σχολεία επιπλέον χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δράσεων;
  Οι δράσεις βελτίωσης του σχολείου αφορούν στη βελτίωση των λειτουργιών του σχολείου και δεν σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, καθώς δεν προβλέπεται να έχουν κόστος. Οι δράσεις αφορούν τον συστηματικό σχεδιασμό ενεργειών/ προγραμμάτων/ μεθόδων διδασκαλίας κ.λπ. για τη βελτίωση κάποιου άξονα (π.χ. την εφαρμογή επιλεγμένων τεχνικών αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών στην τάξη, την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών σε συγκεκριμένα θέματα κ.ά.).

  Η ανάληψη δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης, και αποφέρουν παιδαγωγικά οφέλη στους μαθητές/τριες και επαγγελματική ανάπτυξη στους δασκάλους, απαιτούν αρκετό χρόνο. Αυτό δεν είναι εις βάρος της διδακτικής διαδικασίας;
  Η υλοποίηση του Συλλογικού Προγραμματισμού –και των δράσεων επομένως– δεν διαχωρίζεται από την λειτουργία του σχολείου. Ο στόχος του συστήματος είναι η βελτίωση του έργου του σχολείου. Είναι σκόπιμο, επομένως, το σχολείο να σχεδιάζει δράσεις με τρόπο που να συμβάλουν στοχευμένα στην καλύτερη λειτουργία των διαδικασιών του σχολείου, ώστε να τις διευκολύνουν μακροπρόθεσμα και όχι να τις επιβαρύνουν άσκοπα. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί που κρίνουν ότι χρειάζονται αλλαγές για την καλύτερη διαχείριση των τάξεών τους, αντί να προσπαθούν μόνοι τους για αυτό, μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο των δράσεων για να το κάνουν συστηματικά και μέσω κοινής προσπάθειας (ανταλλάσσοντας ιδέες, πρακτικές, υλικό κ.λπ.).

  Μπορεί το σχολείο να θέσει ως στόχο την ανανέωση του εξοπλισμού, την προμήθεια νέων υλικών και μέσων, τη βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής; Προβλέπεται σχετική χρηματοδότηση;
  Το σχολείο θέτει στόχους και σχεδιάζει δράσεις για τη βελτίωση αξόνων βάσει των δυνατοτήτων του και των αρμοδιοτήτων του. Η ανανέωση του εξοπλισμού και η προμήθεια νέων υλικών και μέσων μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών.

  Το Σχέδιο Δράσης της Αυτοαξιολόγησης είναι το ίδιο με το Σχέδιο Δράσης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων;
  ΟΧΙ!

  • Το Σχέδιο Δράσης που εκπονείται από το σχολείο στο πλαίσιο του Συλλογικού Προγραμματισμού και της εσωτερικής & εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας αφορά τη λειτουργία του σχολείου ως εκπαιδευτικού οργανισμού. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συγκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών, που καταρτίζουν τα Σχέδια Δράσης, για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, συλλέγουν, μελετούν, αναλύουν και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας, τροποποιώντας και παρεμβαίνοντας διορθωτικά, εάν χρειάζεται. Η στόχευση του Σχεδίου Δράσης είναι η βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
  • Το Σχέδιο Δράσης που εκπονείται στο πλαίσιο της εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων αφορά τα συγκεκριμένα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων που εκπονούνται σε κάθε τμήμα/τάξη ανά Θεματική Ενότητα. Η στόχευση του Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η καλλιέργεια/ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στις αντίστοιχες Θεματικές Ενότητες. Δεν περιλαμβάνει αναλυτικά τη στοχοθεσία αλλά μόνο τη θεματική με την οποία διαπραγματεύονται την καλλιέργεια των δεξιοτήτων. 

  Μπορούμε να εμπλέξουμε τους εκπαιδευτικούς σε Ομάδες υλοποίησης Δράσεων με τα θέματα που θα ορίσουμε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων;
  Τα Σχέδια Δράσης στοχεύουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου με βάση τους στόχους του ίδιου του σχολείου. Οι επιμέρους δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και προγραμμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αποτελούν διακριτή διαδικασία. Ωστόσο, μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις βελτίωσης που να σχετίζονται με την ενίσχυση της ικανότητας του σχολείου να ανταποκριθεί σε καινοτομίες, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (π.χ. ενδοσχολική επιμόρφωση για τον σκοπό αυτό). Στο πλαίσιο μάλιστα της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, αποτιμάται το σύνολο των δράσεων της σχολικής μονάδας και με αυτήν την έννοια δράσεις, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία της αξιολόγησης

  Η σύσταση μιας Ομάδας Δράσης μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων;
  Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δεν σχετίζονται με τις Ομάδες Δράσης της Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Η γνώση όμως και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε σχέση με τα θέματα αυτά (π.χ. διαδικασίες ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων, ενίσχυση κριτικής σκέψης, εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης κ.ά.) μπορεί να φανεί χρήσιμη για τον σχεδιασμό Δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της διδασκαλίας ή άλλων αξόνων.  

 • ΔΙΑΦΟΡΑ

  Μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα δεδομένης της απουσίας κουλτούρας αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;           
  Η κουλτούρα αξιολόγησης δεν διαμορφώνεται θεωρητικά, χωρίς διαδικασίες αξιολόγησης. Το συγκεκριμένο σύστημα, δεδομένου ότι δεν συνδέεται με διοικητικές αποφάσεις ως αποτέλεσμα της εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης αλλά στοχεύει στη βελτίωση και τη διάχυση καλών πρακτικών, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία τέτοιας κουλτούρας, βάσει της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και έρευνας.

  Μήπως η διαδικασία της αξιολόγησης ενισχύει τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος;
  Η ανάδειξη καλών πρακτικών από και προς τη βάση (όλα τα σχολεία της χώρας) είναι ως πρακτική αντίθετη του συγκεντρωτισμού. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διευκολύνει την όλη διαδικασία, ώστε να περιορίζεται ο όγκος των καταχωρίσεων στον μικρότερο δυνατό. Η πλατφόρμα είναι απλή στη χρήση της και έχει προβλεφθεί να μη χρειάζεται εκ νέου καταχώριση των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από αλλού (π.χ. αριθμός Δράσεων, θεματικοί άξονες στους οποίους έχουν υλοποιηθεί Δράσεις κ.λπ.).

  Θα υπάρξει επιβράβευση ή συνέπειες για τις σχολικές μονάδες που θα πετύχουν ή θα αποτύχουν αντίστοιχα στους στόχους της αξιολόγησης;
  Οι στόχοι βελτίωσης καθορίζονται από το ίδιο το σχολείο και η επίτευξή τους ωφελεί την ίδια τη σχολική μονάδα. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο βάσει του σχεδιασμού της ίδιας της Ομάδας, μπορεί να προταθεί επανάληψη με τροποποίηση της δράσης ή επέκτασή της την επόμενη σχολική χρονιά. Οι καλές πρακτικές από την άλλη καταγράφονται στα αποτελέσματα της σχολικής μονάδας και μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις διαδικασίες της εξωτερικής αξιολόγησης, ώστε να αξιοποιηθούν και από άλλα σχολεία.

  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ιστοσελίδα προκειμένου να αναρτάται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;
  Όλα τα σχολεία διαθέτουν ιστοθέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τα σχολεία που δεν έχουν ακόμα ιστοσελίδα, μπορούν να ξεκινήσουν με τη δημιουργία της στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Δράσης.

  Θα διατεθούν διοικητικοί υπάλληλοι στα σχολεία για υποβοήθηση του διοικητικού έργου, ώστε να μην επιβαρυνθούν εξ ολοκλήρου οι διδάσκοντες, παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα;
  Το σύστημα προβλέπει αποτίμηση του έργου του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς. Δεν αποτελεί διοικητική-διαχειριστική διαδικασία, την οποία θα μπορούσε να αναλάβει διοικητικός υπάλληλος.

  Ποιες σχολικές μονάδες αφορά η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση;
  Η διαδικασία της αξιολόγησης αφορά όλες τις σχολικές μονάδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (εφόσον εποπτεύονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

  Πότε θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων;
  Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Αυτό ρυθμίζεται σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες.

  Η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα δεν ενδέχεται να δυσκολεύει μια αυθεντική αποτίμηση-προγραμματισμό; 
  Η συνοπτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σχολικών μονάδων συμβάλλει στη διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο των σχολείων. Το μέρος που δημοσιεύεται ΔΕΝ περιλαμβάνει κλίμακες αποτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία. Όσον αφορά στην Εσωτερική Αξιολόγηση, ειδικότερα, δημοσιεύονται μόνο η ταυτότητα, τα θετικά σημεία, τα σημεία προς βελτίωση και η αποτίμηση των σχεδίων δράσης συνολικά, όπως δηλώνεται από τα ίδια τα σχολεία. Όσον αφορά την Εξωτερική Αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4692/2020, η ανάρτηση των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης ΔΕΝ περιλαμβάνει αναφορά σε συγκεκριμένα σχολεία, παρά μόνο όταν πρόκειται για τη διάχυση καλών πρακτικών.

  Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες;
  Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες συμμετέχουν σε μία ομάδα του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές αποφάσεις (για την τελική αποτίμηση) των Συλλόγων Διδασκόντων όλων των σχολείων που εργάζονται, όπως ισχύει και για όλα τα άλλα θέματα. Η Διεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της κατάλληλης διαχείρισης του προσωπικού, οφείλει να φροντίζει ώστε οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα από δύο σχολεία να μην αναλαμβάνουν ρόλο μέσα στην ομάδα, ο οποίος να υπερβαίνει αυτόν που αντιστοιχεί στο ωράριό τους.

  Τι ισχύει για τα μονοθέσια/ολιγοθέσια σχολεία;
  Κάθε εκπαιδευτικός μονοθέσιου-ολιγοθέσιου σχολείου καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια Δράση σε συνεργασία με συναδέλφους (του ίδιου σχολείου ή άλλου σχολείου, εφόσον είναι εφικτό) ή μόνος/-η καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με βάση τις δυνατότητές της/του, ενώ μπορεί να λάβει υπόψη τις απόψεις/προτάσεις του Σχολικού Συμβουλίου. Προτείνεται, ωστόσο, ως καλύτερη πρακτική, να αναζητήσουν συναδέλφους από άλλα σχολεία, ώστε να αναπτύξουν από κοινού Σχέδια Δράσης, τα οποία θα υλοποιήσουν στα σχολεία/τάξεις τους. Είναι αυτονόητο ότι ένα μονοθέσιο σχολείο δεν έχει τον όγκο τεκμηρίωσης ούτε τον αριθμό δράσεων που έχει ένα πολυδύναμο σχολείο.

  Μπορούν τα συστεγαζόμενα σχολεία να συνεργαστούν στο πλαίσιο των διαδικασιών της αξιολόγησης;
  Κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να συντάξει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τον Συλλογικό Προγραμματισμό αυτόνομα, δεδομένου ότι έχει ξεχωριστό κωδικό. Ωστόσο, τα συστεγαζόμενα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης συμβάλλοντας στη δημιουργία δικτύου συνεργασιών μεταξύ σχολείων.

  Συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.;

  Στην αξιολόγηση σχολικών μονάδων συμμετέχει όποιος ανήκει στον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο Ε.Ε.Π. και στο Ε.Β.Π. δεδομένου ότι, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο, συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, αξιολογούν μαθητές και μαθήτριες, ενημερώνουν γονείς, συμμετέχουν στον Σύλλογο Διδασκόντων κ.λπ., συμμετέχουν κανονικά και στις διαδικασίες αξιολόγησης των λειτουργιών της σχολικής μονάδας.

   

 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  Ποια η διαφορά του Προγραμματισμού/Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου στην αρχή του σχολικού έτους από τον "Συλλογικό Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου";
  Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ο Σύλλογος Διδασκόντων καλείται να προγραμματίσει το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ο προγραμματισμός αυτός αφορά θέματα της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου όπως τα ωρολόγια προγράμματα, η κατανομή των τμημάτων, οι αναθέσεις μαθημάτων κ.λπ. Επιπλέον, από την σχολική χρονιά 2021-22, ο Σύλλογος καλείται να θέσει στόχους βελτίωσης σε επιλεγμένους άξονες και να ορίσει Ομάδες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων Δράσεων βελτίωσης. Οι στόχοι και οι τίτλοι των Σχεδίων Δράσης καταχωρίζονται στην ειδική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. ως “Συλλογικός Προγραμματισμός” και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

  Θα υπάρξει πρόβλεψη για παράταση της υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού δεδομένου ότι υπάρχουν μετακινήσεις των εκπαιδευτικών στις αρχές του σχολικού έτους;
  Ο Συλλογικός Προγραμματισμός θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με βάση το δυναμικό του σχολείου στη δεδομένη περίοδο. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εν δυνάμει τοποθετήσεις νέων εκπαιδευτικών. Σημειώνεται, ωστόσο ότι υπάρχει διαρκώς δυνατότητα αλλαγής του Συντονιστή Ομάδας στην πλατφόρμα.

 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Γιατί ο Σ.Ε. που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου να προβεί σε παρατηρήσεις στην πλατφόρμα κι όχι άμεσα στους εκπαιδευτικούς;        
  Η δια ζώσης άμεση παρακολούθηση του έργου των σχολείων και η παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με αυτό είναι φυσικά απαραίτητη και πολύτιμη αλλά δεν είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις και στον ίδιο βαθμό. Η πλατφόρμα διασφαλίζει ότι το έργο των σχολείων αποτυπώνεται σαφώς και ότι ο Σ.Ε. μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους να το υποστηρίζει. Με αυτή την έννοια, η διαδικασία διευκολύνει το έργο της υποστήριξης και φέρνει πιο κοντά τους Σ.Ε. με τα σχολεία τους. Η αξιολογική διαδικασία έχει στόχο αυτήν ακριβώς την υποστήριξη και το αποτέλεσμά της δεν συνδέεται με κανενός άλλου είδους επίπτωση στα σχολεία.

  Τι αποτιμά ο Σ.Ε.Ε.; Το έργο του σχολείου γενικά ή τις επιμέρους δράσεις;
  Ο/Η Σ.Ε. α) καταχωρίζει στην πλατφόρμα τις παρατηρήσεις του για τον Συλλογικό Προγραμματισμό, για την επιλογή, τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των δράσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, β) αποτιμά τεκμηριωμένα το έργο του σχολείου ανά Ο/Η Σ.Ε. α) καταχωρίζει στην πλατφόρμα τις παρατηρήσεις του για τον Συλλογικό Προγραμματισμό, για την επιλογή, τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των δράσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, β) αποτιμά τεκμηριωμένα το έργο του σχολείου ανά

  Οι Σ.Ε.Ε. συντάσσουν την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του σχολείου ή περιλαμβάνουν και δικά τους σχόλια;
  Οι Σ.Ε. συντάσσουν την Έκθεσή τους: 1. με βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου και 2. Τη δική τους τεκμηριωμένη εικόνα σε σχέση με το έργο του. Οι Σ.Ε. στο πλαίσιο του ρόλου τους συνεργάζονται με τα σχολεία ευθύνης τους και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των Δράσεων βελτίωσης. Στο τέλος της χρονιάς, καλούνται να αποτιμήσουν αυτό το έργο με βάση τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που αποτυπώνει αυτή τη συνεργασία στη διάρκεια του έτους.

  Πού απευθυνόμαστε σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλημάτων;

  Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με θέματα εφαρμογής, οι εκπαιδευτικοί και Διευθυντές των σχολείων μπορούν να απευθύνονται στους Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, οι οποίοι υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος.

  Για θέματα:

  • διοικητικής φύσης: τα σχολεία απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  • που σχετίζονται με τους κωδικούς ΠΣΔ: οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  • που αφορούν την πλατφόρμα: τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στο helpdesk του ΙΕΠ https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60
 • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

  Πώς λαμβάνεται η απόφαση για την τελική αποτίμηση των αξόνων;
  Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίασή του αποφασίζει –είτε ομόφωνα είτε με πλειοψηφία– σχετικά με την τελική αποτίμηση του κάθε άξονα, λαμβάνοντας υπόψη και τα τεκμήρια που την επικυρώνουν. Προτείνεται – ειδικά σε πολυδύναμες σχολικές μονάδες – να έχει προηγηθεί διερεύνηση των αξόνων από ομάδες εκπαιδευτικών.

  Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς την αποτίμηση επιμέρους αξόνων;
  Η τελική αποτίμηση των αξόνων αποτελεί αποτέλεσμα συζήτησης και διεργασίας με βάση τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση την πλειοψηφία. Οι απόψεις, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες αποφάσεις του Συλλόγου, καταγράφονται στο Πρακτικό του Συλλόγου.

  Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του Σ.Ε. στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων;
  Υποχρεωτική δεν είναι, εντούτοις, μπορεί να συμμετέχει μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 • ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Τι είναι η ειδική εφαρμογή του Ι.Ε.Π.;
  Η ειδική εφαρμογή του Ι.Ε.Π είναι μία πλατφόρμα, η οποία έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Η Πλατφόρμα, για την Εσωτερική Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, περιλαμβάνει:


  1. ΦΟΡΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ

  2. ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

  3. ΦΟΡΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ
  (βλ. καρτέλες «Οδηγοί και Εργαλεία» και «Παρουσιάσεις»)

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top