Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

image

Σ.Ε.Π. στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) εφαρμόζεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2021-2022 σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 94236/ΓΔ4/04-08-2021 ως ακολούθως:

«Στη Γ΄ Γυμνασίου οι Θεματικές Ενότητες των εργαστηρίων συνδέονται με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό ως Θεματική Ενότητα «ομπρέλα»».

Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εισηγήθηκε οδηγίες διδασκαλίας σχετικά με την υλοποίηση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) της Γ΄ τάξης Γυμνασίου (πράξη 70/29-12-2021, ανακοινοποίηση στο ορθό 14-01-2022 του Δ.Σ.)και τη σύνδεσή του με ταΕργαστήρια Δεξιοτήτων, τις οποίες το Υ.ΠΑΙ.Θ. απέστειλε στις σχολικές μονάδες της επικράτειας (Αρ.πρωτ. 9060/Δ2/31-01-2022) (Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής). Στις οδηγίες του Σ.Ε.Π. συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικές στρατηγικές και δραστηριότητες που αξιοποιούν τη μεθοδολογία της βιωματικής, διερευνητικής - ανακαλυπτικής μάθησης γύρω από τους τέσσερις (04) θεμελιώδεις άξονες του Σ.Ε.Π.

Οδηγίες Εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
Ημερίδα Υπευθύνων Σ.Ε.Π. 23 - 11 - 2022

 

Σύμφωνα με το νόμο 4823/03-08-2021, ΦΕΚ Α΄, 136/03-08-2021, «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 27 (Μέρος Β΄ - Διατάξεις για τις Δομές και τα Στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κεφ. Α΄, Δομές και Στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προβλέπεται η απόσπαση με τετραετή θητεία μετά από επιλογή, ένας εκπαιδευτικός με ειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Ακόμα, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (4823/03-08-2021) προβλέπεται ότι σε κάθε ομάδα όμορων σχολικών μονάδων ιδρύεται ένα Γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.) το οποίο θα στελεχώνεται με τετραετή θητεία από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με συμπράττοντα φορέα το Εθνικό ΙνστιτούτοΕργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), σχεδιάζει την υλοποιήσητης Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης».
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση και αποτίμηση της πορείας ολοκλήρωσης της φοίτησης, καθώς και της διαδικασίας μετάβασης σε κύκλο σπουδών ανώτερου επιπέδου ή/και στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί το Πληροφοριακό Σύστημα Ιχνηλάτησης από το οποίο θα εξάγονται δεδομένα, που θα αξιοποιηθούν από το ΙΕΠ για τη διαμόρφωση συμπερασμάτων που αφορούν στις ακαδημαϊκές διαδρομές των μαθητών/τριών και συγχρόνως θα τροφοδοτήσουν το πληροφοριακό σύστημα του ΕΙΕΑΔ, προκειμένου να γίνουν συσχετισμοί με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top