Ταυτότητα

Από το σχολικό έτος 2021-2022 διενεργούνται, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/-τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε θέματα σχετικά με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Ειδικότερα για την προετοιμασία και την εποπτεία της διεξαγωγής των εξετάσεων:

  • Συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, η οποία διαμορφώνει το θεωρητικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των διαγνωστικών εξετάσεων και έχει την ευθύνη της επιστημονικής τεκμηρίωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων.
  • Δημιουργείται αποθετήριο Θεμάτων, το οποίο αναρτάται σε ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ. Τα θέματα παραμένουν απόρρητα μέχρι την ημέρα της εξέτασης, πλην της δημοσίευσης ενδεικτικών θεμάτων.
  • Οι εθνικές εξετάσεις διενεργούνται ταυτόχρονα στις επιλεγείσες σχολικές μονάδες σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ. Την ημέρα της εξέτασης, η Επιστημονική Επιτροπή διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των θεμάτων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/στις μαθητές/-ήτριες. Οι απαντήσεις των μαθητών/-τριών σημειώνονται σε ειδικά διαμορφωμένα έντυπα (απαντητικά δελτία), τα οποία αποστέλλονται νωρίτερα στα σχολεία, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Τα έντυπα των απαντήσεων των σχολικών μονάδων συγκεντρώνονται και αποστέλλονται άμεσα στο ΙΕΠ, προκειμένου οι απαντήσεις να καταχωριστούν, μετά από σάρωση των απαντητικών δελτίων, σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων και να γίνει η στατιστική επεξεργασία τους. Την ευθύνη ερμηνείας των αποτελεσμάτων έχει η Επιστημονική Επιτροπή.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2021-2022, οι εθνικές διαγνωστικές εξετάσεις υλοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών/-τριών, το οποίο ορίζεται σε έως 6.000 μαθητές/-τριες για τη Στ’ Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές/-τριες για τη Γ’ Γυμνασίου. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (έως και 600 στον αριθμό) επιλέγονται βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής, με σκοπό τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας και ορίζονται με Υπουργική Απόφαση.

 

Υπεύθυνος Πράξης
Ευστάθιος Στυλιάρης

Επιστημονική Ομάδα Έργου
Ουρανία Καρύγιαννη
Άρτεμις Ευαγγελία Μαραμπέα
Πολυξένη Μπίλλα
Μαριγώ Πασπαλιάρη
Δέσποινα Ράμμου
Ευστάθιος Στυλιάρης
Νικόλαος Τάσος

Επιστημονική Επιτροπή
Ηλίας Ματσαγγούρας
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Αθανάσιος Γιαννίκας
Δημήτριος Ζυμπίδης
Μαρία Μήτση-Αναγνώστου
Χαράλαμπος Μουζάκης
Λευκοθέα Μπινιάρη
Χρυσούλα Σοφιανοπούλου
Κωνσταντίνος Στουραΐτης